Välkommen på öppen mäss 10 april

Föredragshållare under öppen mässkväll är reservofficer P-O Sverlinger, VD på Marin Mätteknik. Ämnet är: Kartering under vattenytan med fotografisk kvalitet samt modern röjning av äldre ammunition och minor i fredstid. Foto: MMT

OM MMT: MMT är ett världsledande företag inom sjömätning, maringeologi, positionering och bottenkartering med 250 medarbetare med specialistkompetenser inom maringeologi, marinbiologi, teknik och sjöfart.
Huvudkontoret är beläget på Nya Varvet i Göteborg och vi finns även i England och Norge.Vi undersöker havsbottens topografi, djupförhållanden från vattenytan ner till havsbotten och berggrunden. Med hjälp av fartyg som är utrustade med högteknologisk utrustning och en lång rad specialister samlas data in, analyseras och redovisas i webGIS och traditionella kartor.
MMTs kunder, så som oljebolag, marina vindkraftsparker, kabelföretag och sjöfartsverk, använder underlaget för beslut i marina infrastrukturprojekt.

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss