AMFIBIESYSTEMETS – Litteraturförteckning

Litteraturförteckning

 

 

Andersson, Bertil (1996) Från fästningsstad till

     handelsstad 1619-1820. Göteborgs historia.

     Näringsliv och samhällsutveckling. I-III.

Stockholm.

Andersson, Hans – Bergdahl Bulukin, Ewa

(1985) Nya Varvet. Göteborgs kommun.

Kulturhistorisk rapport nr. I6. Länsstyrelsen i

Göteborgs och Bohuslän.

Andersson, Hans (1995) En historisk båttur runt

     Hisingen. Göteborgs arkeologiska museum.

Göteborg.

Andersson, Stina m.fl. (1992) Borgar från forntid

     och medeltid i Västsverige. Arkeologi i

Västsverige 5. Göteborgs arkeologiska

museum. Göteborg.

Aspenes, George – Dyrhaug, Tore (1988)

Tyttebærkrigen. Det norske felttog i Sverige

  1.  Oslo.

Berg, Wilhelm (1902) Elfsborgs slott. Slottets

     historia. Göteborg.

Berg, Wilhelm (1915) Bohusläns historia. II:II.

Göteborg.

Björheden, Bo – Herrstedt, Lars. Red. (1982) KA

     4 40 år. Älvsborgs kustartilleriregemente.

Skoltjänst förlag tryckeri. Göteborg.

Burenhult, Göran (1991) Arkeologi i Sverige.

Bönder och bronsgjutare 2. Höganäs.

Burenhult, Göran (1991) Arkeologi i Sverige.

     Samhällsbyggare och handelsmän 3. Höganäs.

Bäckström, P. O. (1884) Svenska flottans

     historia.Stockholm.

Cyrus, Allan (1952) Kungl. Kustartilleriet 1902-

  1.  Stockholm

Danckwardt, Jean-Carlos (1992) Kustartilleriet i

     Sverige under andra världskriget.

Marinlitteraturföreningen nr 73. Karlskrona.

Eilstrup, Per (saknar tryckår) Tordenskiold. Peter

Wessel og hans tid. Oslo.

Glete, Jan (1992) ”Kriget till sjöss 1788-1790” ur

Gustav III:s ryska krig. Red. Gunnar Artéus.

Stockholm.

Englund, Peter (1991) Förflutenhetens landskap.

     Historiska essäer. Stockholm.

Ericson, Lars (1997) Lasse i Gatan. Kaparekriget

     och det svenska stormaktsväldets fall. Lund.

Feiff, Christer (1988) ”…att Nya Älvsborg till

     sista blodsdroppen förswara…”. Göteborg.

Försvarsstabens krigshistoriska avdelning. (1949)

Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-

  1.  Göteborg

Jansson, Nils-Ove & Johansson, Christer (2001)

Marinkommando Väst. Kronologi över marin  

     verksamhet på västkusten. Göteborg.

Johansson, Christer (1994) Västkusten under

     stora nordiska kriget. Opublicerad

examensuppsats vid Frölunda gymnasiet i

Göteborg.

Johansson, Christer (1998) Göteborgs

     garnisonsregemente. En beskrivning av

     regementets historia och dess verksamhet med

     tyngdpunkt på den gustavianska tiden.

     Opublicerad uppsats. Westgiöta Gustavianer.

Göteborg.

Jägerskiöld, Stig (1990) Svensksund. Gustav III:s

     krig och skärgårdsflottan 1788-1790.

Stockholm.

Kustartillerireglemente Amfibiebataljon, KAR

     Amfbat (1998) Försvarsmakten

Lindsjö, Ronny (1993) Marinhistoria.

Karlskrona.

Ljungberg, Valdemar (1924) Skrifter utgivna till

     Göteborgs stads trehundraårsjubileum genom

     jubileums utställningens publikationskommitté

     VII. Göteborgs befästningar och garnison.

Göteborg.

Melin, Olle (2000) ”Våra gamla kultur-

byggnader” ur Sydbrisen. Tidning för de

     marina förbanden i syd. Nr 6.

Montelius, Oskar (1877) Sveriges historia, del I.

     Stockholm.

Nevéus, Clara – Waern, Bror Jaques de (1992)

Ny svensk vapenbok.

Nikula, Oscar (1933) Svenska skärgårdsflottan

     1756-1791. Akademisk avhandling vid Åbo

Akademi. Helsingfors.

Ohlsson, Jens – Samuelsson, Helge (1996)

Porten till Älvsborgs slott. Göteborg.

Ohrelius, Bengt (1984) Från regalskepp till

     sjörobot. Svensk marinmateriel under 350 år.

     Försvarets materielverk. Stockholm.

Olán, E (1914) Marstrands historia, krigsminnen

     och badortslif. Okänd tryckort.

Palm, Anders (1989) För länge sedan.

     Spännande utflykter i Sveriges historia. Borås.

Rydin, Herman (1964) 1914-1964 Kungl.

     Älvsborgs regemente. Borås.

Schön, Ebbe (1994) ”Svenska fiskarpojkar rodde

från Bohuslän till Finska viken” ur Kulturens 

     värld 4.

Sjölin, Mats red. (1989) Lejonet och kronan.

     Stormaktstidens Göteborg. Göteborgs museer.

Göteborg.

Skärgårdsflottan (2000) Red. Hans Norman.

Stockholm.

Strandell, Birger (1972) En bok om Strömstad. 

     Staden och dess invånare under 300 år.

     Stockholm.

Sundberg, Ulf (1998) Svenska krig 1521-1814.

Stockholm.

Unger, Gunnar (1909) Illustrerad svensk

     sjökrigshistoria. Del II. Stockholm.

 

Westerlund, Karl-Erik (1992) Svenska örlogs-

     fartyg 1855-1905. Marinlitteraturföreningen nr 75. Karlskrona.

Widding, Lars (1996) Svenska äventyr.

Sundbyberg.

Wrangel, Herman (1898) Svenska flottans bok.

     Stockholm.

Åsard, Birger (1962) Anders Fredrik Centerwall.

     Kustartilleriets skapare. Stockholm.

 

Internet

 

(2000-08-25)         http://www.mil.se/marinen/40/46/46_se.html

 

(2000-08-25)         http://www.ka4.mil.se/omka4/omka4.html

 

Bildförteckning

 

 

Framsida

Kanonslup, galär, kanonjoll och kanonbarkass.

Unger (1909) Illustrerad svensk Sjökrigs-

      historia. Del II. s. 272.

 

Formaliasida

Arméns flotta förde under åren 1756-1813 en hel-

blå tretungad fana. Lindsjö (1993) Marin- 

     historia. s 54.

 

Inledning

Sida 1: Amf 4:s emblem med Älvsborgs vapen.

Sveariket och porten till Västerhavet

Sida 3: Bohuslänska skeppsristningar ur

Montelius (1877) Sveriges historia,

     del I. s. 155.

Sida 4: Vikingarnas Europa. Montelius (1877)

Sveriges historia, del I. s.273.

Sida 5: Karta över Göta älvs mynning av

Christer Johansson.

Sida 5: Slott under belägring. Strindberg (1881)

Svenska folket. s. 456.

Sida 6: Älvsborgs slott under slutet av 1500-talet

ur Berg (1902) Elfsborgs slott. s. 90.

Sida 7: Erik Dahlbergs bild av Göteborg i

slutet av 1600-talet ur Sjölin (1989) Lejonet

     och Kronan. Stormaktstidens Göteborg. s. 20.

Sida 8: Karlsten och Nya Älvsborgs fästning.

Lindsjö (1993) Marinhistoria. s. 34 f.

 

Skärgårdsflottan och den marina utvecklingen fram till sekelskiftet 1900

Sida 9: Kanonslup, galär, kanonjoll och

kanonbarkass. Unger (1909) Illustrerad

     svensk sjökrigshistoria, del II.  s. 272.

Sida 10: Augustin Ehrensvärd ur Unger (1909)

Illustrerad svensk sjökrigshistoria, del II.

  1. 19.

Sida 11: Fredrik Henrik af Chapman. Unger

(1909) Illustrerad svensk sjökrigshistoria, del

II, s. 129.

Sida 12: Perspektivbild över skärgårdsfregatter,

slup och kanonjoll. Unger (1909) Illustrerad

     svensk sjökrigshistoria. Del II.  s. 133.

 

Sida 14: Uniformer för manskap m.m…. Lindsjö

(1993) Marinhistoria. s. 68.

Sida 15: Skiss av monitorn John Ericson 1895.

Westerlund (1992) Svenska örlogsfartyg

     1855-1905. s. 43.

Sida 15: Torpedbåten Bylgia i slutet av 1800-

talet. Ibid. s. 43.

Sida 16: Uniform för m.m…. Lindsjö (1993)

Marinhistoria. s. 160.

 

Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870

Sida 17: Nya Varvet på 1840- och 1850-talet.

Blyertsteckning av M. Sjöborg. Göteborgs

     eskader och örlogsstation 1523-1870 (1949)

  1. 290.

Sida 18: Erik Siöblad. Ibid. s. 98.

Sida 21: Ritning till slupskjul år 1800. Ibid.

  1. 286.

Sida 21: Förslagsritning till kanslihus med

kasernlängor år 1816. Ibid. s. 278.

Sida 22: Karta över Nya Varvet år 1864. Ibid.

  1. 437.

 

Introducerandet av skärgårdsbåtar inom Göteborgseskadern

Sida 23: Tordenskiolds eskader beskjuter Nya

Älvsborg 1717. Jacob Hägg. Göteborgs

sjöfartsmuseum.

Sida 23: Ulrik Fredrik Gyldenlöwe ur Berg

(1915) Bohusläns historia, del II. s. 170.

Sida 24: Karta över Bohuslän, av Christer

Johansson.

Sida 25: Karl XII. Ur Tordenskiold av Eilstrup.

Sida 26: Peder Tordenskiold. Berg (1909)

Bohusläns historia. Del II. s. 265.

Sida 27: Karl XII:s galärväg 1718. C. Neuman.

Privat ägo. Unger (1909) Illustrerad svensk

sjökrigshistoria, del II. s. 83.

Sida 27: Marstrand 1719. Eilstrup. s. 131.

Sida 29: På post vid Nya Älvsborg. Foto: Christer

Johansson. Bohus-Elfsborgs Caroliner.

Sida 30: Karta över inloppet till Göta älv och de

där varande försvarsverken år 1719. Hörman

(1984) Västra Frölunda och Askims härads 

     krönika.s. 92.

 

Bohuslänska eskadern och kampanjen i Finland 1790

Sida 31: Bohuslänska eskadern framrycker i

slaget vid Svensksund 1790. Målning av J. T.

Schoultz. Jägerskiöld (1990) Svensksund. s.

139.

Sida 32: Gustav III av Lorens Pasch d. y.

Nationalmuseum (1998) Katarina den stora

     och Gustav III. s. 78.

Sida 33: Ombord på den Bohuslänska eskadern.

Foto: Christer Johansson. Westgiöta

Gustavianer & Arméns flotta.

Sida 34: Soldater ur Stedingks värvade

infanteriregemente. Foto: Christer Johansson.

Westgiöta Gustavianer.

Sida 35: Karta över slaget vid Svensksund 1790.

Unger (1909) Illustrerad svensk sjökrigs-

     historia. s. 215.

Sida 36: Prins Karl Henrik av Nassau –Siegen.

Palm (1989) För länge sedan. s. 7.

Sida 37: Hjältarna vid Svensksund. Foto:

Christer Johansson. Westgiöta Gustavianer

och Arméns flotta.

 

Kustartilleriet

Sida 38: Biskopen Rhode välsignar i närvaro av

kung Oskar II första sprängskottet vid Oskar

II:s fort år 1899. Danckwardt (1992) Kust-  

     artilleriet under andra världskriget. s. 245.

 

Sida 39: Planritning över Oskar II:s fort.

Danckwardt (1992) Kustartilleriet under

     andra världskriget. s. 244.

Sida 40: Karta över fasta batteriplatser i

Göteborgs skärgård. Ibid. s. 264.

Sida 41: 21 cm m/42. Ibid. s. 285.

Sida 41: 12 cm m/80. Lindsjö (1993)

     Marinhistoria. s. 477.

Sida 41: Robot 17. Kustartillerireglemente

     Amfibiebataljon. (1988) s. 63.

 

Skärgårdsinfanteriet under 1900-talet

Sida 42: 13. kompaniet bivackerar på Nya

Varvet i Göteborg i augusti 1914. Rydin

(1964) Kungl. Älvsborgs regemente 1914-

  1.  s. 65.

Sida 43: Hjuviks kompaniets officerare efter

hemkomsten från en övning i Göteborgs

skärgård 1915. Rydin (1964) Kungl.

     Älvsborgs regemente 1914-1964. s. 66.

Sida 44: Stridsbåt 90. Kustartillerireglemente

     amfibiebataljon. (1988) s. 21.

 

Framtiden

Sida 45: Vikingen Torleif. Ibid. s. 1.

 

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss