Känsöseminarier

Syfte med Känsöseminarierna

Skapa och vidmakthålla nätverk inom krishantering på lokal och regional nivå samt öka kunskap om och förståelse för samhällets sårbarhet och resiliens.

Målgrupp

Självständiga krishanteringsaktörer inom det svenska krisberedskapssystemet med direkt eller indirekt koppling till lokal/regional nivå samt ägare till samhällsviktig infrastruktur.


OBS! Viktig information:

Årets seminarier kommer att ställas in, efter beslut från arbetsgruppen.

Det är det rådande läget i Västra Götalands län som ligger till grund för beslutet. Vårt län har drabbats hårt av värmen och torkan. Vi ser flera samhällsviktiga funktioner som kan komma att drabbas och andra delar av vårt samhälle har redan märkbara konsekvenser.

Vårt län har extremt hög brandrisk. Vi har också vattenbrist, både i fråga om ytvatten men också, mycket oroande, dricksvatten. Vi ser också ett kommande problem med hälsoläget i det fall att värmen fortsätter att hålla i sig, vilket de gällande prognoserna visar. Vi har också en allvarligt foder- och betesbrist. Detta sammantaget med att vi ”lånat” ut delar av vår räddningstjänst till bränderna i norr gör att vi är i ett sårbart läge och behöver vara omedelbart gripbara om vi inte redan jobbar med frågorna.

Med tungt hjärta ställer vi in årets seminarier, men önskar er redan nu välkomna till 2019 års Känsövistelse.


Bakgrund Känsöseminarier

Känsöseminarier kan bäst liknas vid ett nätverk av nätverk. Aktiviteten startade 2005 och genomfördes till och med 2009 som ett sammanhållet seminarium. 2009 nåddes taket för antalet deltagare som kunde erbjudas övernattning på Känsö. Behovet att kunna erbjuda fler möjlighet att delta sammanföll med en önskan om att profilera innehållet. Förslag till lösning blev att genomföra två överlappande seminarier. 2010 prövade detta för första gången under rubrikerna Befolkningens överlevnad och Samhällets funktionalitet. Utfallet har blivit över förväntan och återigen har deltagandet, nu även med två seminarier, nått taket för Känsös kapacitet. Ett nytt koncept kan därför tänkas komma till 2018.

Innehållet i Känssöseminarierna har sedan 2007 knutit an till det mål för Sveriges säkerhet som först formulerades den 20 maj 2006 och sedan kompletterades med en punkt om att värna vår nationella suveränitet.

Samhällets säkerhetsmål

  • Människors liv och hälsa
  • Samhällets funktionalitet
  • Demokrati, rättssäkerhet, och mänskliga fri- och rättigheter
  • Miljö och ekonomiska värden
  • Nationell suveränitet

Arbetsgruppen Känsöseminarier

Nedanstående organisationer är för närvarande representerade i arbetsgruppen:

Länsstyrelsen Västra Götalands Län

Västra Götalandsregionen

Polismyndigheten region väst

Försvarsmakten

Göteborgs Stad

Räddningstjänsten storgöteborg

Sjuhärads säkerhetsamordnargrupp

Föreningen Göteborgs försvar

Riskhanteringsakademin

Bevakningsbranchen

Näringslivets säkerhetsdelegation

Garnisonssällskapet Göteborg

GR kommunernas krishanteringsnätverk


Kommendantur

Anmälan

För deltagande i seminarierna skall korrekt elektronisk anmälan vara gjord. Klicka här för att komma till den elektroniska anmälan.

Inpassering

För att inpassering skall kunna göras till Käringbergets garnisonsområde måste en korrekt elektronisk anmälan vara gjord.

OBS inpassering till Garnisonsområdet är tidigast 1 timme före båtarnas avgång från hamnen

Samlingsplats

Göteborgs garnison nyttjas som samlingsplats och är den plats varifrån båtar till och från Känsö angör.

Adress: Göta Älvsgatan.

Parkering

Utöver ordinarie Känsö-parkering har en större parkering reserverats på övningsplanen i anslutning till hamnen för seminariedeltagarna. Inga bilar får ställas på hamnplanen eller på de parkeringsplatser som är till för fartygens personal.

Båttransporter

Båtar till och från Känsö utgår från Försvarsmaktens hamn Göteborg.

Seminarium 1

14/8 Till Känsö avgår båtar kl 1100 från Käringberget (KA 4 hamn)

15/8 Till Käringberget (KA 4 Hamn) avgår båtar kl 1615 (anländer KA 4 hamn ca 1645)

 

Seminarium 2

15/8 Till Känsö avgår båtar kl 0930 från Käringberget (KA 4 hamn)

16/8 Till Käringberget (KA 4 Hamn) avgår båtar kl 1200 (anländer KA4 hamn ca 1230)

Boende

På Känsö finns mer än 200 sängar fördelade på 52 rum och 9 logement.
Eftersom seminarierna har fler än 70 deltagare kommer ett antal att bo i dubbelrum och/eller i logement (vandrarhemsstandard)

Ta gärna med egen handduk, badrock och tofflor.

Obegränsad möjlighet till bad i havet finns samt begränsad tillgång till bastu.

Alkohol

Det är inte tillåtet att medföra egen alkohol på Känsö.

 


Anmälan till Känsöseminarier 2018

Anmälan görs via ett elektroniskt formulär, anmälan enligt principen "först till kvarn" kan göras tom 14 juli.

När anmälan registrerats och godkänts skickas inom 15 dagar en bekräftelse inom till angiven mailadress.

Notera att de två senaste årens seminarier varit fullbokade och alla har inte kunnat erbjudas plats.

OBS

  • vill du ha specialkost så måste detta anmälas i förväg
  • det går inte att anmäla mer än en person per E-blankett, är ni flera från ditt företag eller myndighet måste en E-blankett för varje person fyllas i och skickas.

Avgift per seminarium, 2250 kr (inkl. moms) betalas på utsänd faktura från oss.

Anmälan kan inte godtas om det icke finns en fakturareferens.

OBS

  • fakturan skickas till den adress som angivits i anmälan.

Personal tillhörig Försvarsmakten måste i sin anmälan bifoga kundvagnsnummer för att anmälan skall vara giltig

Garnisonssällskapet Göteborg stödjer Känsöseminariet med informationstjänst via webbplats, administration såsom anmälan, betalservice etc.


Känsö-seminarierna planeras och genomförs av Arbetsgruppen Känsö-seminarier

AG Känsöseminarier

C/O Garnisonssällskapet i Göteborg

BOX 5155
426 05 Västra Frölunda

Organisationsnummer 8572008483


Kontaktinformation

Funktionsadress till seminarierna är kso-reg@gsgbg.se


Ulf Wolgast, Tfn 070-620 15 00

E-post ulf@wolgast.se

Ulf ansvarar för ekonomi och logistik