Känsöseminarier

Syfte med Känsöseminarierna
Skapa och vidmakthålla nätverk inom krishantering på lokal och regional nivå samt öka kunskap om och förståelse för samhällets sårbarhet och resiliens.
Målgrupp
Självständiga krishanteringsaktörer inom det svenska krisberedskapssystemet med direkt eller indirekt koppling till lokal/regional nivå samt ägare till samhällsviktig infrastruktur.

Program Känsöseminarierna 13-15 augusti 2019. Vissa ändringar kan ske.
Seminarie 1. 13-14 augusti
Gemensamt program. 14 augusti
Seminarie 2. 14-15 augusti
Se anmälan längre ned på sidan.

Bakgrund Känsöseminarier
Känsöseminarier kan bäst liknas vid ett nätverk av nätverk. Aktiviteten startade 2005 och genomfördes till och med 2009 som ett sammanhållet seminarium. 2009 nåddes taket för antalet deltagare som kunde erbjudas övernattning på Känsö. Behovet att kunna erbjuda fler möjlighet att delta sammanföll med en önskan om att profilera innehållet. Förslag till lösning blev att genomföra två överlappande seminarier. 2010 prövade detta för första gången under rubrikerna Befolkningens överlevnad och Samhällets funktionalitet. Utfallet har blivit över förväntan och återigen har deltagandet, nu även med två seminarier, nått taket för Känsös kapacitet. Ett nytt koncept kan därför tänkas komma framgent.
Innehållet i Känssöseminarierna har sedan 2007 knutit an till det mål för Sveriges säkerhet som först formulerades den 20 maj 2006 och sedan kompletterades med en punkt om att värna vår nationella suveränitet.

Samhällets säkerhetsmål
Människors liv och hälsa
Samhällets funktionalitet
Demokrati, rättssäkerhet, och mänskliga fri- och rättigheter
Miljö och ekonomiska värden
Nationell suveränitet

Arbetsgruppen Känsöseminarier
Nedanstående organisationer är för närvarande representerade i arbetsgruppen:

Länsstyrelsen Västra Götalands Län
Västra Götalandsregionen
Polismyndigheten region väst
Försvarsmakten
Göteborgs Stad
Räddningstjänsten storgöteborg
Sjuhärads säkerhetsamordnargrupp
Föreningen Göteborgs försvar
Riskhanteringsakademin
Bevakningsbranchen
Näringslivets säkerhetsdelegation
Garnisonssällskapet Göteborg
GR kommunernas krishanteringsnätverk

E-post kso-reg@gsgbg.se

Kommendantur

Anmälan
För deltagande i seminarierna skall korrekt elektronisk anmälan vara gjord. Som alternativ kan samma uppgifter mailas till kso-reg@gsgbg.se. Klicka här för att komma till den elektroniska anmälan.

Inpassering
För att inpassering skall kunna göras till Käringbergets garnisonsområde måste en korrekt elektronisk anmälan vara gjord.
OBS inpassering till Garnisonsområdet är tidigast 1 timme före båtarnas avgång från hamnen

Samlingsplats
Göteborgs garnison nyttjas som samlingsplats och är den plats varifrån båtar till och från Känsö angör.
Adress: Göta Älvsgatan.

Parkering
Utöver ordinarie Känsö-parkering har en större parkering reserverats på övningsplanen i anslutning till hamnen för seminariedeltagarna. Inga bilar får ställas på hamnplanen eller på de parkeringsplatser som är till för fartygens personal.

Båttransporter
Båtar till och från Känsö utgår från Försvarsmaktens hamn Göteborg.
Seminarium 1
13/8 Till Känsö avgår båtar kl 11.00 från Käringberget (KA 4 hamn)
14/8 Till Käringberget (KA 4 Hamn) avgår båtar kl 16.15 (anländer KA 4 hamn ca 16.45)
Seminarium 2
14/8 Till Känsö avgår båtar kl 09.30 från Käringberget (KA 4 hamn)
15/8 Till Käringberget (KA 4 Hamn) avgår båtar kl 12.00 (anländer KA4 hamn ca 12.30)

Boende
På Känsö finns mer än 200 sängar fördelade på 52 rum och 9 logement.Eftersom seminarierna har fler än 70 deltagare kommer ett antal att bo i dubbelrum och/eller i logement (vandrarhemsstandard). Ta gärna med egen handduk, badrock och tofflor.
Obegränsad möjlighet till bad i havet finns samt begränsad tillgång till bastu.

Alkohol
Det är inte tillåtet att medföra egen alkohol på Känsö.

Anmälan till Känsöseminarier 2019
Anmälan görs via ett elektroniskt formulär, anmälan enligt principen "först till kvarn" kan göras tom 14 juli.
När anmälan registrerats och godkänts skickas inom 15 dagar en bekräftelse inom till angiven mailadress.
Notera att de två senaste årens seminarier varit fullbokade och alla har inte kunnat erbjudas plats.

OBS - vill du ha specialkost så måste detta anmälas i förväg
det går inte att anmäla mer än en person per E-blankett, är ni flera från ditt företag eller myndighet måste en E-blankett för varje person fyllas i och skickas.

Avgift per seminarium, 2250 kr (inkl. moms) betalas på utsänd faktura från oss.
Anmälan kan inte godtas om det inte finns en fakturareferens.
OBS - fakturan skickas till den adress som angivits i anmälan.

Personal tillhörig Försvarsmakten måste i sin anmälan bifoga kundvagnsnummer för att anmälan skall vara giltig
Garnisonssällskapet Göteborg stödjer Känsöseminariet med informationstjänst via webbplats, administration såsom anmälan, betalservice etc.

Känsö-seminarierna planeras och genomförs av Arbetsgruppen Känsö-seminarier
AG Känsöseminarier
C/O Garnisonssällskapet i Göteborg
BOX 5155426 05 Västra Frölunda
Organisationsnummer 8572008483

Kontaktinformation
Funktionsadress till seminarierna är kso-reg@gsgbg.se
Ulf Wolgast, Tfn 070-620 15 00
E-post ulf@wolgast.se
Ulf ansvarar för ekonomi och logistik

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss