Älvsborgsmässens Bibliotek

Sällskapet har ett bibliotek på Älvsborgsmässen. 
På övervåningen finns böcker och en instruktion hur du lånar böcker. Flertalet titlar har av naturliga skäl militäranknytning men det finns även böcker som berör Göteborg med mera. Samtliga böcker som har inventerats till dags dato finns samlade i en förteckning i PDF-format som kan laddas hem genom nedanstående länk. Uppdatering av biblioteket sker kontinuerligt.Biblioteket får böcker till skänks och vi köper även in nya böcker. I förteckningen kan du nu se på vilket hyllplan respektive bok står. Hyllplanen är numrerade i vertikala rader och nummerserien finns angiven högst upp på bokhyllorna. När boken återlämnas så är det viktigt att den sätts tillbaka på samma hyllplan där du tog den.
Har du frågor eller synpunkter så kontakta gärna oss i Biblioteksgruppen som nu består av: Nils Wikander (nilswikander@hotmail.com) och Lars-Olof Gustafson (log_mobile@telia.com).

2017-01-18

Sammanställning över bibliotekets böcker:

Bocker_sammanstallning _ver _6 _Amnesvis _G _Massen


Historik

Under denna rubrik har vi som mål att samla ihop text, bild, ljud och film som gör detta lättare för oss att placera in vår nutid mellan dåtid och framtid.
Alla är hjärtligt välkomna att bidra med alster och att inkomma med synpunkter och förslag till hur befintligt material kan utvecklas. Detta görs företrädesvis via mail som adresseras till webmaster.gsgbg@gmail.com

Innehåll

Det heraldiska vapnet En kort betraktelse över de heraldiska vapen som används idag inom Göteborgs garnison
Den vandrande staden Göteborgs utveckling
Under dagens Göteborg  
Historiska kartor  
Säkerhetspolitiska strategier 1400 - 2007 Militärstrategisk utveckling under århundradenas gång
Utveckling av befästningar  
Göteborgs Befästningar och Garnison

Innehållsförteckning (läs denna först, så du hittar rätt avsnitt i boken)

Valdemar Ljungbergs från 1924 med en heltäckande historisk betraktelse över utvecklingen av Göteborgs olika befästningar och garnisoner. Boken laddas ner som ett E-pub-dokument för läsning E-läsare, eller som PDF-dokument
Nya Älvsborgs fästning  
Älvsborgs fästning Historik från början av 1900-talet med inriktning på hur försvaret av Göteborgs hamn var tänkt med Älvsborgs fästning som central punkt
Amfibiehistoria  
Käringbergets historik  
FortV Dokumenterar Dokumentation av några intressanta byggnader inom Göteborgs garnison
Tavlor på Älvsborgsmässen

Ostindiefararen Finland i Storm

Ångfregatterna Balder och Frej samt pansarskeppet Svea

Örlogsfartyg på västkusten Västkusten har ofta fått ta hand om en hel del udda tonnage i den svenska flottan och sjögående delarna av kustartilleriet. På dessa sidor presenteras ett antal fartyg som gjort lång och trogen tjänst för att hålla västkusten fri från icke önskvärda gäster
FO 32 Kartor och beskrivningar över försvarsanläggningar, skansar  mm som funnits längs västkusten
Känsö karantänstation En beskrivning av karantänstationen på Känsö, uppbyggnad, användning då och nu
Älvsborgs Kustartilleriregemente / KA 4  
Älvsborgs Amfibieregemente Amf 4  
Befästningar i skärgården  
Älvsborgs infanteriregemente / I 15 Information om stort och smått om regementet, historik, mm
Bohus Regemente / I 17  
Göta Luftvärnskår / LV6  
Göta artilleri Regemente / A 2  
1:a Attackeskadern / E1  
Göta Flygflottilj / F 9  
Nya varvet  
Örlogsbas väst  
Västkustens Marinkommando / MKV  
Gullmarsbasen  
Göteborgseskadern  
Göteborgsavdelningen  
6 minröjavdelningen  
9 Ubåtsflottiljen  
Torpedbåtsdepå väst  
18 / 48 Patrullbåtsdivisionen  
2 Helikopterdivisionen  
12 Helikopterdivisionen  
MkuhbatV

GSGBG Bildarkiv

På den här sidan presenteras ett urval avbilder tagna vid de evenemang som arrangerats inom GSGBG.


Kräftskiva 2009


"Månadens bild" arkiv av tidigare publicerade bilder

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss