FMVA Stadgar mm

Stadgar

Avgifter

Årsavgift 100 kr

Förbundscykel / Planeringsöversikt för kalenderår

Januari

Årets första styrelsemöte genomförs

Februari

Motioner till årsmöte lämnas in

Mars

Årsmöte (Vårmöte)

April

 

Maj

 

Juni

Styrelsen fastställer datum och plats för höstmötet

Juli

 

Augusti

 

September

Förslag till kommande års verksamhet sänds in till styrelsen

Kallelse skicks ut avseende höstmötet

Oktober

Höstmöte

November

Valberedningen påbörjar arbete inför nästa val.

December