Syfte med Känsöseminarierna
Skapa och vidmakthålla nätverk inom krishantering på lokal och regional nivå samt öka kunskap om och förståelse för samhällets sårbarhet och resiliens.

Målgrupp
Självständiga krishanteringsaktörer inom det svenska krisberedskapssystemet med direkt eller indirekt koppling till lokal/regional nivå samt ägare till samhällsviktig infrastruktur.

 

OBS! Viktig information:

Årets seminarier kommer att ställas in, efter beslut från arbetsgruppen.

Det är det rådande läget i Västra Götalands län som ligger till grund för beslutet. Vårt län har drabbats hårt av värmen och torkan. Vi ser flera samhällsviktiga funktioner som kan komma att drabbas och andra delar av vårt samhälle har redan märkbara konsekvenser.

Vårt län har extremt hög brandrisk. Vi har också vattenbrist, både i fråga om ytvatten men också, mycket oroande, dricksvatten. Vi ser också ett kommande problem med hälsoläget i det fall att värmen fortsätter att hålla i sig, vilket de gällande prognoserna visar. Vi har också en allvarligt foder- och betesbrist. Detta sammantaget med att vi ”lånat” ut delar av vår räddningstjänst till bränderna i norr gör att vi är i ett sårbart läge och behöver vara omedelbart gripbara om vi inte redan jobbar med frågorna.

Med tungt hjärta ställer vi in årets seminarier, men önskar er redan nu välkomna till 2019 års Känsövistelse.