Organisation

Avgifter mm

Inträdesavgift 150 kr

Årsavgift ordinarie medlem 150 kr

Årsavgift extra medlem 150 kr


Associerad medlemsförening, efter ansökan sker särskild förhandling avseende avgifter.


Ovanstående avgifter är fastställda av höstmötet 2014 att gäller för verksamhetsår 2015

Avgifter erläggs i enlighet med stadgarna för Garnisonssällskapet. Årsavgiften skall erläggas senast den 31 mars till garnisonssällskapets plusgirokonto 33 32 61-6 utan att särskilt inbetalningskort skickats ut.


Ansökan om inträde i Garnisonssällskapet görs elektroniskt.
Ansökan till Kamratföreningen görs här.

OBS! Ansökan går inte att göra via Charon. Använd en annan webbläsare t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Internet Explorer.

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss