Kamratföreningens stadgar 2019

STADGAR FÖR KAMRATFÖRENINGSSEKTIONEN I
GARNISONSSÄLLSKAPET I GÖTEBORG
Garnisonssällskapet i Göteborgs stadgar gäller även för Kamratföreningen. Stadgarna som
redovisas här är därför endast kompletterande och gäller enbart sektionen Kamratföreningen.
Även numreringen är ett komplement till motsvarande numrering i Garnisonssällskapets
stadgar. För en bättre läsförståelse rekommenderas därför att båda stadgarna läses parallellt.
§ 1 Föreningens namn och historik Försvaret av Göteborgsområdet har en lång historia med Älvsborgs fästning som särskilt betydelsefull. När försvaret på Västkusten förstärktes 1936 bildades även Kustartilleriets kamratförening i Göteborg. När AMF 4 lades ned 2000 ändrades namnet till Göteborgs
Garnisons Kamratförening. Från 2017 är Kamratföreningen en sektion i Garnisonssällskapet i
Göteborg.
§ 2 Ändamål och uppgifter
Kamratföreningen skall:
1. Genom en attraktiv verksamhet erbjuda medlemmarna en möjlighet till ett gott kamratskap
i ett livslångt perspektiv.
2. Vårda minnet och traditionerna av de militära verksamheter som varit knutna till försvaret
av Göteborg.
§ 9 – 12
Styrelse
Styrelsen skall minst bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Dessutom
kan ytterligare ledamöter utses till styrelsen för olika uppdrag som t ex traditionsbevarare,
kommunikatör, klubbmästare, arbetsgrupp etc.
Två av ledamöterna ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör kan efter ansökan till
huvudstyrelsen antas som ordinarie medlem.
Kamratföreningen skall vara representerad av minst en ordinarie ledamot i huvudstyrelsen i Garnisonssällskapet.
Val av styrelse sker på årsmötet. Jämna år Ordförande och kassör, ojämna år vice ordförande
och sekreterare, alla med en mandatperiod om två år. Övriga styrelseledamöter väljs efter
behov och förslag från valberedningen på en mandatperiod om två år.
Ordföranden kallar till sammanträde då ärende så föranleder eller efter framställan av
styrelseledamot. Sekreteraren för beslutsprotokoll vid sammanträde. Ordföranden justerar protokollet senast 14 dagar efter sammanträde. Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. Ordförande eller vice ordförande skall närvara. Vid omröstning gäller majoritetsbeslut. Vid lika röstetal har ordförande / vice ordförande utslagsröst Styrelsens uppgifter är att främja föreningens intressen och verkställa dess beslut.
Särskilda uppgifter:
– Ordföranden och kassören tecknar föreningens firma var för sig.
– Kassören ansvarar för föreningens räkenskaper, bokföring och för föreningens medlemsmatrikel.
– Sekreteraren för föreningens och styrelsens protokoll. Biträder ordföranden med föreningens
korrespondens och diarieför den.
Nedanstående uppdrag fördelas på styrelsens ledamöter:
– Ansvar för traditioner och traditionsrummet.
– Ansvar för bibliotek.
– Ansvar sammanhållning av artiklar till gemensam tidning.
– Ansvar för medlemskommunikation genom sociala media och uppdatering av hemsida.
– Andra uppdrag enligt styrelsens beslut
§ 13 Föreningens möten
Ordinarie beslutande möten är årsmötet respektive höstmötet. Årsmötet hålls senast under
april månad. Syftet med årsmötet är att styrelsen redovisar föregående års verksamhetsberättelse, behandlar förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna rörande föreningens verksamhet samt att mötet väljer styrelse och valberedning.
Redovisning av verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet tas upp
på Garnisonssällskapets ordinarie årsmöte där kamratföreningens verksamhet, ekonomi mm
ingår som en del i helheten.
Dagordningen vid vårmötet omfattar:
– Val av ordförande
– Val av 2 justeringsmän
– Mötets behöriga kallande
– Kontroll av mötets beslutsmässighet inkl. inlämnande av fullmakter.
– Redovisning av verksamhetsberättelse.
– Val av styrelse.
– Val av valberedning
– Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.
Motioner till vårmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före mötets
genomförande.
Höstmötet hålls senast under november månad. Syftet med höstmötet är att styrelsen redovisar
förslag till aktivitetsprogram samt övriga förslag som skall behandlas på Garnisonssällskapets
ordinarie årsmöte eller som kan beslutas av medlemmarna på höstmötet. Förslag från
medlemmarna skall vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före höstmötet.
Extra möte hålls enligt styrelsens beslut för behandling av särskilt utlyst, brådskande ärende
Endast sådana ärenden som föranlett kallande upptas vid extra möte. Val förrättas endast för att fylla uppkommen vakans.
§ 16 Valberedning
Valberedningen bestående av minst en ledamot. Vårmötet väljer ledamöter i valberedningen.
Mandattiden är ett år. Till ledamot i valberedningen kan inte väljas ledamot eller suppleant i
styrelsen.
§ 18 Stadgeändring och föreningens upplösning
Stadgeändring görs i samband med föreningens ordinarie möte eller extra möte. För stadge-
ändring krävs 2/3 majoritet av de på mötet deltagande medlemmarna (då räknas även med-
lemmar som har lämnat gällande fullmakt).
Stadgeändring skall därefter godkännas av Garnisonssällskapet.
Beslut om föreningens upplösande görs i samband med 2 på varandra följande möten med
minst 2 månaders mellanrum mellan mötena. För beslut om föreningens upplösande krävs 2/3
majoritet av de på mötena deltagande medlemmarna (då räknas även de medlemmar som har
lämnat gällande fullmakt).
Föreningens tillgångar överlämnas till Garnisonssällskapet.
Stadgarna fastställdes den 26 mars 1936 samt ändrade 1974
– 04 -13, 1981 – 02 -19, 1993 – 04-21, 1997-04-17, 2001-03-07, 2005-03-09, 2009-02-19, 2012-02, prel 2018-03

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss