Historik

Historik

Under denna rubrik har vi som mål att samla ihop text, bild, ljud och film som gör detta lättare för oss att placera in vår nutid mellan dåtid och framtid.
Alla hjärtligt välkomna att bidra med alster och att inkomma med synpunkter och förslag till hur befintligt material kan utvecklas. Detta görs företrädesvis via mail som adresseras till webmaster@gsgbg.se

Innehåll

Det heraldiska vapnet
En kort betraktelse över de heraldiska vapen som används idag inom Göteborgs garnison

Den vandrande staden
Göteborgs utveckling

Under dagens Göteborg

Historiska kartor

Säkerhetspolitiska strategier 1400 – 2007
Militärstrategisk utveckling under århundradenas gång

Utveckling av befästningar

Göteborgs Befästningar och Garnison
Innehållsförteckning (läs denna först, så du hittar rätt avsnitt i boken)

Valdemar Ljungbergs från 1924 med en heltäckande historisk betraktelse över utvecklingen av Göteborgs olika befästningar och garnisoner. Boken laddas ner som ett E-pub-dokument för läsning E-läsare, eller som PDF-dokument

Nya Älvsborgs fästning

Älvsborgs fästning
Historik från början av 1900-talet med inriktning på hur försvaret av Göteborgs hamn var tänkt med Älvsborgs fästning som central punkt

Amfibiehistoria

Käringbergets historik

FortV Dokumenterar
Dokumentation av några intressanta byggnader inom Göteborgs garnison

Tavlor på Älvsborgsmässen

Ostindiefararen Finland i Storm
Ångfregatterna Balder och Frej samt pansarskeppet Svea

Örlogsfartyg på västkusten
Västkusten har ofta fått ta hand om en hel del udda tonnage i den svenska flottan och sjögående delarna av kustartilleriet. På dessa sidor presenteras ett antal fartyg som gjort lång och trogen tjänst för att hålla västkusten fri från icke önskvärda gäster

FO 32
Kartor och beskrivningar över försvarsanläggningar, skansar  mm som funnits längs västkusten

Känsö karantänstation
En beskrivning av karantänstationen på Känsö, uppbyggnad, användning då och nu

Älvsborgs Kustartilleriregemente / KA 4

Älvsborgs Amfibieregemente Amf 4

Befästningar i skärgården

Älvsborgs infanteriregemente / I 15
Information om stort och smått om regementet, historik, mm

Bohus Regemente / I 17

Göta Luftvärnskår / LV6

Göta artilleri Regemente / A 2

1:a Attackeskadern / E1

Göta Flygflottilj / F 9

Nya varvet

Örlogsbas väst

Västkustens Marinkommando / MKV

Gullmarsbasen

Göteborgseskadern

Göteborgsavdelningen

6 minröjavdelningen

9 Ubåtsflottiljen

Torpedbåtsdepå väst

18 / 48 Patrullbåtsdivisionen

2 Helikopterdivisionen

12 Helikopterdivisionen

MkuhbatV

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss