Garnisonssällskapet

Allmänt

Garnisonssällskapet är öppet för alla med anknytning till Göteborgs garnison.

Sällskapet består av tre profileringssektioner och en bassektion som är gemensam för alla.

Sektionerna består av: SoldatsektionenSubalternkåren och Kamratföreningssektionen.

 

Organisation

Garnisonssällskapet är organiserat utifrån en huvudstyrelse med en bassektion samt tre sektioner.

Huvudstyrelse

GS GBG Styrelse
Garnisonssällskapet Göteborg leds av den enligt stadgarna valda styrelsen.
Styrelsemöten genomförs normalt en gång i månaden.

Ordinarie styrelsemedlemmar
Funktionärer utsedda av styrelsen

Protokoll

Här hittar du protokoll från årsmötena.

Medlem

För att bli medlem i Garnisonssällskapet Göteborg krävs att du gör en ansökan som kan behandlas vid nästkommande ordinarie styrelsemöte. Efter att styrelsemötet genomförts kommer du att få besked om du blivit antagen eller ej. Efter att du blivit antagen kommer du att få ett introduktionsbrev som innehåller allt du behöver veta avseende sällskapet samt anmodan om att betala in inträdes- och medlemsavgift.

Årsavgiftens storlek är 200 kr, och allt ska sättas in på postgiro 33 32 61-6. Du förbinder dig också att årligen, utan anmodan, innan den 31 Januari betala aktuell årsavgift till sällskapet.

Avgiften kan betalas via SWISH till nummer 1230692848 i rutan meddelande skriv GSGBG medlemskap

 

Medlemsansökan

Avgifter mm
Årsavgift ordinarie medlem 200 kr Årsavgift extra medlem 200 kr

Associerad medlemsförening, efter ansökan sker särskild förhandling avseende avgifter.
Ovanstående avgifter är fastställda av höstmötet 2014 att gäller för verksamhetsår 2015
Avgifter erläggs i enlighet med stadgarna för Garnisonssällskapet. Årsavgiften skall erläggas senast den 31 Januari till garnisonssällskapets plusgirokonto 33 32 61-6 utan att särskilt inbetalningskort skickats ut.

Ansökan om inträde i Garnisonssällskapet görs via mail till styrelse.gsgbg@gmail.com.

Bli medlem

Ansökan om medlemskap i Göteborgs Garnisonssällskap